header


تعبیر خواب زایمان کردن طبیعی پسر و دختر دوقلو

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تعبیر خواب زایمان کردن طبیعی پسر و دختر دوقلو

تعبیر خواب زایمان تمساح تعبیر خواب زایمان و بچه دار شدن تعبیر خواب زایمان نوزاد دختر تعبیر خواب عمل زایمان تعبیر خواب زایمان بدون درد تعبیر خواب رفتن به زایمان تعبیر زایمان در خواب چیست تعبیر خواب زاییدن نوزاد مرده تعبیر خواب زنی که زایمان کرده تعبیر خواب زاییدن چند قلو تعبیر خواب زایمان سوسک تعبير خواب زايمان مرد تعبير

لوک اویتنهاو می گوید:
فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن کودکان بیشمار : فلاکت
کودکان زیباروی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
بچه ای که میدود : نیکبختی

محمدبن سیرین گوید:
اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

لیلا برایت مى‏گوید:
اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏اید. دیدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است که شما دچار مشکل مى‏شوید، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببینید، به این معنا است که در انجام کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که بچه‏اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر خواب ببینید که بچه‏اى را به قتل رسانده‏اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏برید. و اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ها دیدید، نشانه‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏رسید.

آنلی بیتون مى‏گوید:
اگر در خواب بچه‏ى بازیگوش و شیطانى را دیدید نشانه‏ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى‏شوید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب یک بچه: خوشبختی در خانه
بچه خودتان: کمک بزرگی دریافت خواهید کرد.
بچه های بستگانتان: شادی نا خواسته
بچه های اشخاص دیگر: آغاز مشاجره های فامیلی
یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند.
طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود.

در کل:

خواب زایمان در خواب نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.

اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید.

اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

نفس عمل زايمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولي استثنائا اين کار در خواب تعبيرات و تاويلات بسيار گوناگون دارد. به طور کلي اگر مردي در خواب ببيند که بار دار شده و وضع حمل مي کند به هيچ وجه خوب نيست. چنانچه مردي ببيند باردارد بي آبرو و رسوا مي شود همه اموري که خاص زن هاست براي مردان زشت است به خصوص بارداري که بي آبروئي تعبير مي شود ولي اگر مردي در خواب ببيند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسيار شرم آور است. جدا شدن يک زندگي از يک مرد در خواب به منزله اعلام مرگ اوست. حتي ديدن قابله که نوزاد اولين …

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

تنفس را در دست او مي کند براي مرد ميمون نيست و شئامت دارد. قابله با دست خود بچه را مي گيرد و حيات نوزاد با او آغاز مي گردد لذا در خواب در شرايط خاصي که در علم وسيع و گسترده است مي تواند شاهد آخرين نفس هم باشد . پس ديدن قابله در خواب مبارک و خوب شناخته نشده. اگر مردي خويشتن را با قابله اي تنها ببيند بايد منتظر حوادثي باشد. اگر زني باردار باشد و قابله اي را در خواب ببيند هيچ تعبيري ندارد چون شرايط طبيعي و فيزيکي زن باردار اقتضا مي کند که به قابله بينديشد و اين انديشه ها بي ترديد در روياي او شکل مي گيرند و به صور مختلف متجلي مي شوند و در اين حالت است که براي زن باردار فراغت از غم و رنج تعبير مي شود و خوب است ولي اگر زني باردار نباشد و قابله اي را در خواب ببيند که آمده تا بچه او را بگيرد و در عمل زايمان به او کمک کندخوب نيست. در اين حالت قابله از غم و رنج و اندوه خبر مي آورد. اگر زن يائسه در خواب ببيند که قابله اي آمده تا در زايمان به او کمک کندخوب نيست. توجه کنيد که زن يائسه با نازا فرق مي کند و چنانچه زن نازا چنين چيزي را در خواب ببيند اين تعبير را ندارد. اگر مردي که همسرش باردار نيست و در خواب ببيند قابله اي آمد تا در زايمان به زن او کمک کندخوب نيست. چنانچه آن زن و شوهر بچه نداشته باشند غم و رنج است و اگر صاحب فرزند باشند بايد مراقب سلامت و صحت يکي از فرزندان خويش باشند. روي هم رفته ديدن قابله در خواب نيکو نيست.

خواب زايمان كردن مرد تعبیر خواب زایمان آهو تعبیر خواب زایمان یک دختر تعبير خواب بارداري و زايمان تعبیر خواب زایمان دختر مجرد تعبیر خواب دیدن زایمان یک زن تعبیر خواب زایمان اسان تعبیر خواب زایمان نکردن تعبیر خواب زایمان چند قلو تعبیر خواب زایمان سه قلو تعبیر خواب زاییدن پسر خوشگل تعبیر خواب زاییدن مرده تعبير خواب زاييدن ابن

Untitled20160120121843

سيرين تعبیر خواب زایمان فرزند تعبیر خواب زایمان مادر تعبیر خواب یوسف زایمان تعبیر خواب زاییدن مرد تعبیر خواب زایمان نوزاد پسر تعبیر خواب زایمان و شیردادن تعبیر خواب خون زایمان تعبير خواب زايمان بدون درد تعبیر خواب زایمان پسر بچه تعبیر خواب زایمان شتر تعبیر خواب زایمان بچه دار شدن تعبیر خواب در حال زایمان تعبیر خواب زاییدن چیست تعبیر خواب زایمان بچه تعبیر خواب زایمان سزارین تعبیر خواب زاییدن همسر تعبیر خواب زایمان بدون بچه تعبیر خواب زایمان طبیعی تعبیر خواب زاییدن گربه تعبیر خواب امام جعفر صادق زایمان تعبير خواب زاييدن گربه

Untitled20160120121858Untitled20160120121906

تعبیر خواب زایمان و شیر دادن تعبير خواب حاملگي و زايمان تعبیر خواب زایمان پسر ابن سیرین تعبير خواب زايمان كردن پسر تعبير خواب زاييدن گاو تعبیر خواب دیدن زایمان در خواب تعبیر خواب زاییدن نوزاد دختر تعبیر خواب زایمان بچه معلول تعبیر خواب زایمان در خواب تعبیر خواب زایمان پسر تعبیر خواب زاییدن پرنده تعبیر خواب زاییدن گاو تعبير خواب زايمان حيوانات تعبیر خواب زایمان بچه ناقص تعبیر خواب زایمان ماهی تعبير خواب زايمان ابن سيرين تعبير خواب زايمان

سزارين تعبیر خواب زاییدن اسب تعبیر خواب زایمان بچه پسر تعبير خواب زايمان همسر تعبیر خواب زایمان و بارداری تعبیر خواب زایمان هفت قلو تعبیر خواب زاییدن فیل تعبیر خواب زاییدن شتر تعبیر خواب زاییدن دوقلو پسر تعبیر خواب زایمان طبیعی دو قلو تعبیر خواب زن تازه زایمان کرده تعبیر خواب حاملگی و زایمان تعبیر خواب زایمان طبیعی مرد تعبیر خواب زایمان گاو تعبیر خواب زایمان زن تعبیر خواب زاییدن فرزند دختر تعبیر خواب زایمان مرد تعبير خواب زايمان در آب تعبیر خواب زایمان بی درد تعبیر خواب حامله بودن و زایمان تعبیر خواب زایمان فرزند دختر تعبیر خواب زایمان یک زن

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
a b