header


تعبیر خواب قبرستان+سایت تعبیر خواب

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تعبیر خواب قبرستان+سایت تعبیر خواب

تعبیر خواب قبر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زندگی است.اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می نهد یا آن را آجر و سیمان می کند، خبر از این می دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می کند یا بنائی می سازد، یا خانه ای می خرد یا باغی احداث می نماید. اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می نهند گرفتار مشکلات می شود و معاش او تنگ می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر قرار می دهند و هر چه می گوید کسی صدایش را نمی شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می شود و کسی به یاری او نمی شتابد و دستش را نمی گیرد. اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه اش قبر می کنند عمر بیننده خواب دراز می شود.
حضرت دانیال گوید :
دیدن گور درخواب، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوری از بهر خود کند، دلیل که عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و نیز گویند که به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.
محمدبن سیرین گوید :
اگر وی را در گور نهادند، دلیل که او زندان کنند، اگر بیند بر بام خانه او گور می کندند، دلیل که عمر او دراز بود.
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند منکر و نکیر از او سوال پرسیدند، دلیل که پادشاه با وی مطالبتی کند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل که از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود.
محمدبن سیرین گوید :
دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود.
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر دید گورستان را زیارت می کرد، دلیل که اهل زندان را دلداری کند.
جابر مغربی گوید :
اگر در گورستان می رفت، دلیل که درویش شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.
لوک اویتنهاو می گوید :
آرامگاه : تصادف مرگبار
آنلی بیتون مى‏ گوید :
۱ـ دیدن آرامگاه در خواب ، نشانه اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است .
۲ـ دیدن آرامگاهی ویران در خواب ، نشانه بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است .
۳ـ دیدن آرامگاه خود در خواب ، نشانه آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد .
۴ـ اگر خواب ببینید نوشته سنگ گوری را می خوانید ، نشانه آن است که وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت .
آنلی بیتون مى‏ گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید گوری تازه حفر شده است ، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می شوید .
۲ـ اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید ، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است .
۳ـ اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید ، نشانه نومیدی و از دست دادن دوستان است .
۴ـ اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاک به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است ، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می شود و بیننده خواب ثروت خود را از دست می دهد .
۵ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت .
۶ـ اگر خواب ببینید گوری حفر می کنید ، علامت آن است که به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می کنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانه آن است که بر دشمنان خود غلبه می کنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است که از گرفتاریی نتیجه مطلوبی به دست می آورید .
۷ـ اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید ، و بعد از برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است که دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد .
۸ـ اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می افتد . جایی برای خواب نمی یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .
۹ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، علامت آن است که اگر مسئولیتی به اندازه تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت .
۱۰ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانه هجوم درد و رنج مأیوس کننده است .

تعبیر خواب حرف ق

تعبير خواب حرف ق

 

تعبير خواب قاتل

۱ـ اگر در خواب مورد اصابت گلولة قاتلي قرار بگيريد ، نشانة آن است كه بر تمامي رنجهاي زندگي خود غلبه خواهيد كرد .

۲ـ اگر خواب ببينيد قاتلي بالاي سر مقتولي كه لباسهايش آغشته به لكه هاي خون است ، ايستاده است ، دلالت بر آن دارد كه بدبختي به سراغتان مي آيد .

۳ـ ديدن فردي قاتل در خواب ، هشداري است . مراقب دشمنان خود باشيد تا صدمه اي به شما برسانند .

 

تعبير خواب قارچ

۱ـ ديدن قارچ در خواب ، نشانة تمايلات ناسالم و شتاب جاهلانه براي ثروت اندوزي است .

۲ـ خوردن قارچ در خواب ، علامت كشيده شدن عشق به رسوايي است .

۳ـ‌ اگر دختري قارچ به خواب ببيند ، نشانة آن است كه با آداب و رسوم رايج مخالفت خواهد كرد .

 

تعبير خواب قاشق

۱ـ اگر خواب ببينيد با قاشق غذا مي خوريد ، نشانة آن است كه امور خانواده به خوبي پيش خواهد رفت .

۲ـ گم كردن قاشق در خواب ، نشانة آن است كه به خلافكار بودن كسي ترديد پيدا مي كنيد .

۳ـ دزديدن قاشق در خواب ، نشانة آن است كه با رفتار تحقيرآميز خود باعث مي شويد اعضاي خانواده شما را سرزنش كنند .

۴ـ ديدن قاشقهاي كثيف در خواب ، نشانة آن است كه به ضرر و دردسر دچار خواهيد شد .

 

تعبير خواب قاصدك

اگر در خواب شكوفه هاي قاصدك را ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه به محيطي شاد پا خواهيد گذاشت .

 

تعبير خواب قاضي

۱ـ اگر خواب ببينيد نزد قاضي مي رويد ، علامت آن است كه اختلافات طي مراحل قانوني حل و فصل خواهد شد

۲ـ اگر خواب ببينيد نزد قاضي در دادگاه هستيد و بحث و دادرسي پيرامون اختلافات به نفع شما حل و فصل مي گردد ، علامت آن است كه خواستگاري شما توفيق آميز خاتمه مي يابد .

۳ـ اگر خواب ببينيد بحث و دادرسي پيرامون اختلافات در دادگاه به زيان شما تمام مي شود ، نشانة آن است كه براي ادعاي نادرست ديگران بايد با تمام توان از خود دفاع بكنيد .

 

تعبير خواب قاطر

۱ـ اگر خواب ببينيد سوار قاطر شده ايد ، نشانة آن است كه به كارهايي مشغول خواهيد شد كه نگراني و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت .

۲ـ اگر خواب ببينيد سوار بر قاطر به مقصد خود رسيده ايد ، علامت آن است كه مبلغ قابل توجهي پاداش خواهيد گرفت .

۳ـ اگر دختر در خواب قاطر سفيدي ببيند ، نشانة آن است كه با فردي خارجي و ثروتمند ازدواج خواهد كرد . فردي كه با او سليقه مشتركي ندارد .

۴ـ اگر دختري خواب ببيند چند قاطر بدون افسار حركت مي كنند ، نشانة آن است كه فرد مورد علاقة او به خواستگاريش نخواهد آمد .

۵ـ اگر خواب ببينيد قاطري به شما لگد مي زند ، نشانة آن است كه ازدواج كردن و مسايل عاشقانه بكلي نوميد خواهيد شد .

۶ـ ديدن قاطر مرده در خواب ، علامت آن است كه مقام اجتماعي شما تنزل خواهد يافت و عهدها شكسته خواهد شد .

 

تعبير خواب قالي

۱ـ ديدن قالي در خواب به معناي آن است كه دوستان ثروتمند هنگام نيازمندي با ياري شما خواهند شتافت .

۲ـ اگر خواب ببينيد بر قالي راه مي رويد ، نشانة نشاط و كاميابي است .

۳ـ اگر در خواب چند قالي بخريد ، دلالت بر آن دارد كه سودِ فراواني نصيب شما خواهد شد . اما اگر خواب ببينيد چند قالي مي فروشيد ، نشانة آن است كه به سفري لذتبخش و سودآور خواهد رفت .

۴ـ اگر دختري خواب قالي ببيند ، نشانة آن است كه صاحب خانه اي زيبا و خدمتكاراني خواهد شد .

 

تعبير خواب قايق

۱ـ اگر خواب ببينيد روي رودخانه اي آرام سوار بر قايقي پارو مي زنيد ، دلالت بر آن دارد كه با توانايي خود در انجام امور كاري به موفقيت مي رسيد .

۲ـ اگر خواب ببينيد همراه دوستي سوار بر قايقي مشغول پارو زدن هستيد ، علامت آن است كه در سنين پايين ازدواج خواهيد كرد .

۳ـ اگر خواب ببينيد روي آبهاي طوفاني و ناآرام مشغول راندن قايق هستيد ، نشانة آن است كه بعد از ازدواج ناچار مي شويد بر زن تندخوي خود مسلط شويد .

۴ـ اگر خواب ببينيد بر آبي كم عمق و متلاطم سوار بر قايقي پارو مي زنيد ، نشانة آن است كه از معاشقه هاي شتابزده و لذتجوي جسماني ، سودي خواهيد برد .

۵ـ ديدن قايق راني بر آبي كم عمق و شفاف در خواب ، نشانة آن است كه مدتي كوتاه خشنود و شادمان خواهيد بود .

۶ـ ديدن آب در خواب نشانة وقايعي است كه در آينده رخ خواهد داد . آب شفاف نشانة وقايعي مطلوب است و آب و هواي طوفاني نشانة اتفاقاتي توأم با درد و رنج خواهد بود .

 

تعبير خواب قبر

۱ـ ديدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگين شدن و نوميدي از زندگي است .

۲ـ ديدن آرامگاهي ويران در خواب ، نشانة بيمار شدن يا نزديك شدن به مرگ است .

۳ـ ديدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نوميدي و بيماري دچار خواهيد شد .

۴ـ اگر خواب ببينيد نوشتة سنگ گوري را مي خوانيد ، نشانة آن است كه وظايف دشوار و سختي به دوش خواهيد گرفت .

 

تعبير خواب قبرستان

۱ـ اگر خواب ببينيد در قبرستاني زيبا و سرسبز هستيد ، دلالت بر آن دارد كه اخبار سلامت كسي را مي شنويد كه بكلي از زنده ماندنش قطع اميد كرده بوديد ، و مالك زمينهايي كه ديگران اشتباهاً آنها را اشغال كرده بودند ، خواهيد شد .

۲ـ ديدن قبرستاني متروك و پر از بوته هاي خار ، دلالت بر آن دارد كه عمر طولاني خواهيد كرد و مرگِ تمام عزيزان خود را خواهيد ديد ، فردي بيگانه از شما مراقبت خواهد كرد .

۳ـ اگر افراد جوان خواب ببينند از خيابانهاي قبرستاني كه سكوت مرگبار فضايش را احاطه كرده است ، عبور مي كند ، دلالت بر آن دارد كه با محبت و عشق دوستان خود مواجه مي شوند .

۴ـ اگر عروسي خواب ببيند هنگام ازدواج از قبرستاني مي گذرد ، نشانة آن است كه در اثر تصادف شوهر خود را از دست مي دهد .

۵ـ اگر مادري خواب ببيند گلهاي تازه به قبرستان مي برد ، دلالت بر آن دارد كه آرزومند پايداري خانوادة خود و سلامت آنها است .

۶ـ اگر بيوه اي خواب ببيند در تاريكي شب وارد قبرستان مي شود ، دلالت بر آن دارد كه لباس عزا را از تن درمي آورد و لباس عروسي بر تن خواهد كرد .

۷ـ اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببينند ، دلالت بر آن دارد كه به سفري خواهند رفت كه برايشان آرامش و آسودگي به ارمغان مي آورد .

۸ـ اگر خواب ببينيد كودكان در قبرستان گل مي چينند و به دنبال پروانه ها مي دوند ، دلالت بر آن دارد كه هيچ عزيزي را از دست نمي دهيد و عزادار نمي شويد .

 

تعبير خواب قتل

۱ـ اگر خواب ببينيد مرتكب قتلي شده ايد ، علامت آن است كه به خاطر بي تفاوتي ديگران احساس حقارت مي كنيد .

۲ـ اگر خواب ببينيد دوستي خودكشي كرده است ، نشانة آن است كه براي تصميم گيري راجع به موضوعي مهمي دچار ترديد مي شويد .

 

تعبير خواب قحطي

۱ـ خواب قحطي ، علامت آن است كه بيماري باعث عذاب شما مي شود و زحمتهاي شما بي اجر و پاداش خواهد ماند .

۲ـ اگر خواب ببينيد قحطي دشمنان شما را از پا در مي آورد ، علامت آن است كه در رقابت با ديگران به پيروزي دست مي يابيد .

۳ـ اگر خواب ببينيد قحطسالي است و با سردرگمي ، ناگاه خواب شما قطع گردد ، علامت آن است كه بدبختي و نوميدي رنگ تيره تري به خود مي گيرد .

 

تعبير خواب قرص

۱ـ اگر خواب ببينيد قرص مي خوريد ، علامت آن است كه مسئوليتهايي را به دوش خواهيد كشيد كه كمترين آسايش و لذتي برايتان به ارمغان نخواهد آورد .

۲ـ اگر خواب ببينيد به ديگران قرص مي دهيد ، علامت آن است كه به خاطر ناسازگاري خود با ديگران مورد سرزنش قرار مي گيريد .

 

تعبير خواب قرض

۱ـ اگر خواب ببينيد به كسي پول قرض مي دهيد ، نشانة آن است كه در پرداخت بدهي خود با مشكل مواجه خواهيد شد .

۲ـ اگر خواب ببينيد اشياء يا اجناسي به ديگران قرض مي دهيد ، علامت آن است كه در اثر بخشش به تهيدستي دچار خواهيد شد .

۳ـ اگر خواب ببينيد كه از قرض دادن امتناع مي كنيد ، علامت آن است كه نسبت به منافع خود آگاهانه برخورد مي كنيد و به دوستان خود احترام مي گذاريد .

۴ـ اگر خواب ببينيد ديگران به شما پول يا جنسي قرض مي دهند ، نشانة آن است كه دوستاني صميمي خواهيد يافت و در زندگي سعادتمند خواهيد شد .

۵ـ اگر خواب ببينيد به كسي مقروض هستيد ، علامت آن است كه براي امرار معاش تلاش بسيار مي كنيد .

 

تعبير خواب قرعه كشي

۱ـ اگر خواب ببينيد در قرعه كشي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه به سفر بي ارزشي خواهيد رفت و درگير قراردادي بيهوده خواهيد شد .

۲ـ اگر خواب ببينيد در قرعه كشي برنده شده ايد ، علامت آن است كه در معامله اي ، سود فراوان به دست خواهيد آورد .

۳ـ اگر خواب ببينيد ديگران در قرعه كشي برنده شده اند ، نشانة آن است كه در گردهمايي دوستان شركت خواهيد كرد .

۴ـ اگر خواب ببينيد در قرعه كشي بازنده شده ايد ، نشانة آن است كه در حرفة خود با كسادي روبرو خواهيد شد . و به دام مردمي مكار خواهيد افتاد .

۵ـ اگر دختري خواب ببيند در قرعه كشي شركت كرده است ، نشانة آن است كه با مردي ازدواج خواهد كرد كه نمي توان به او تكيه كرد .

۶ـ ديدن بساط قرعه كشي در خواب ، نشانة آن است كه با فرد مورد علاقه خود روابط عاطفي مطلوب و رضايتبخشي نخواهيد داشت .

 

تعبير خواب قرقاول

۱ـ ديدن قرقاول در خواب ، نشانة پيوندهاي محكم بين دوستان است .

۲ـ خوردن گوشت قرقاول در خواب ، نشانة آن است كه حسادت و حرفهاي همسرتان باعث مي شود روابط خود را با دوستان قطع كنيد .

۳ـ اگر خواب ببينيد قرقاولي را با شليك تيري شكار مي كنيد ، نشانة آن است كه با خود خواهي آسايش خود را به آسايش دوستان ترجيح مي دهيد .

 

تعبير خواب قرقره

ديدن قرقره در خواب ، نشانة به دست آوردن موقعيتهاي شعف انگيز در زندگي است .

 

تعبير خواب قصاب

۱ـ اگر قصابي را به هنگام ذبح گاو در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه بيماري كشنده اي در كمين يكي از افراد خانوادة شماست .

۲ـ اگر خواب ببينيد قصابي مشغول بريدن گوشت است ، نشانة آن است كه ديگران شما را زير نظر گرفته اند ، بنابر اين در هنگام نوشتن نامه و اسناد هشيار باشيد .

 تعبير خواب قطار

۱ـ اگر خواب ببينيد قطاري با سرعت زياد به پيش مي رود ، نشانة آن است كه به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهايي به خارج از كشور خواهيد داشت .

۲ـ ديدن قطار از كار افتاده در خواب ، علامت آن است كه در صرفة خود با دردسرهاي فراوان روبرو خواهيد شد ، و به علت تنگ دستي از سفر كردن منصرف خواهيد شد .

۳ـ ديدن قطار شكسته و خراب در خواب ، نشانة از دست دادن ثروت و دارايي است .

۴ـ شنيدن صداي سوت قطار در خواب ، علامت آن است كه با قبول پيشنهادي غير منتظره در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

۵ـ شنيدن صداي قطاري كه هر دم به شما نزديك مي شود ، نشانة آن است كه در كشور تغييراتي رخ خواهد داد كه براي تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است .

۶ـ اگر خواب ببينيد با قطاري مسافرت مي كنيد كه اصلاً ريلي ندارد ، علامت آن است كه نگران موضوعي خواهيد بود كه سرانجام معلوم مي شود ، برايتان منبع سود و منفعت بوده است .

۷ـ ديدن قطارهاي باربري در خواب ، نشانة آن است كه در اثر تغيير و تحولاتي كه در زندگي شما روي خواهد داد به مقامي برتر دست خواهيد يافت .

 

تعبير خواب قطب نما

۱ـ ديدن قطب نما در خواب ، نشانة فعاليت در دايره اي كوچك است كه پيشرفت چنداني به دنبال ندارد اما اين فعاليت با احترام و افتخار همراه است .

۲ـ ديدن قطب نماي دريايي ، نشانة آن است كه در محيطهايي سالم با مردمي صادق و درستكار معاشرت مي كنيد .

۳ـ اگر خواب ببينيد متوجه شويد كه قطب نما ، جهت را اشتباه نشان مي دهد ، دلالت بر آن دارد كه با زيان و فريب مواجه خواهيد شد .

 

تعبير خواب قفس

۱ـ اگر در خواب قفسي پراز پرنده ببينيد ، نشانة اقبال و كسب ثروت است و داشتن فرزنداني زيبا و مؤدب .

۲ـ اگر خواب ببينيد در قفس تنها يك پرنده است ، دلالت بر آن دارد كه با فردي زيبا و ثروتمند پيمان ازدواج مي بنديد .

۳ـ اگر قفسي خالي در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه يكي از افراد خانوادة شما فرار مي كند و جان خود را از دست مي دهد .

۴ـ ديدن حيوانات وحشي در قفس ، نشانة آن است كه بر مشكلات و سختيها ، غلبه خواهيد كرد .

۵ـ اگر خواب ببينيد با حيوانات وحشي هستيد ، نشانة تصادف در وقت مسافرت است .

 

تعبير خواب قفسة كتاب

۱ـ ديدن قفسة كتاب در خواب ، دلالت بر آن دارد كه كسب دانش را در كنار كار و تفريح انجام خواهيد داد .

۲ـ ديدن قفسة خالي كتاب در خواب ، علامت آن است كه به علت كمبودهاي مادي از كار اخراج مي شويد .

 

تعبير خواب قفل

۱ـ ديدن قفل در خواب ، علامت سردرگمي است .

۲ـ اگر خواب ببينيد قفلي با كليد باز مي شود ، علامت آن است كه مي توانيد كسي را بشناسيد كه در صدد آسيب رساندن به شماست .

۳ـ اگر خواب ببينيد قفلي با كليد باز نمي شود ، نشانة آن است كه در امور عاطفي مورد ريشخند ديگران قرار خواهيد گرفت . و سفرهاي دريايي پرخطر ، سودي براي شما به دنبال نخواهد داشت .

۴ـ اگر خواب ببينيد مردي به گردن و بازوي نامزد خود قفل مي زند ، علامت آن است كه شما به نامزد خود مظنون هستيد ، اما در آينده اي نزديك ترديد شما نسبت به او بر طرف خواهد شد .

 

تعبير خواب قلب

۱ـ اگر در خواب احساس كنيد قلبتان درد مي كند و به سختي نفس مي كشيد ، نشانة آن است كه در حرفة خود به دردسر دچار خواهيد شد ، اگر نتوانيد از پس دردسر برآييد ، زيان خواهيد كرد .

۲ـ ديدن قلب خود در خواب ، علامت از دست دادن انرژي و ابتلا به بيماري است .

۳ـ ديدن قلب يك جانور در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان خود را شكست مي دهيد و مورد احترام همگان قرار مي گيريد .

۴ـ اگر خواب ببينيد قلب جوجه اي را مي خوريد ، علامت آن است كه افكار غريب شما باعث مي شود براي انجام كاري از طرحهاي پيچيده و سخت استفاده كنيد .

 

تعبير خواب قلعه

۱ـ اگر خواب ببينيد درون قلعه اي هستيد ، دلالت بر آن دارد كه آنقدر ثروت به دست مي آوريد كه بتوانيد زندگي دلخواه داشته باشيد . دوست داريد جهانگرد شويد و از ديدن فرهنگها و ملتهاي ديگر لذت ببريد .

۲ـ اگر در خواب قلعه اي قديمي كه پيچك ديوارهايش را پوشانده است ، ببينيد ، علامت آن است كه با خيالپردازي مرتكب عملي غيرمنطقي مي شويد ، بايد مراقب باشيد كه پيشنهاد ازدواج به كسي نكنيد .

۳ـ اگر خواب ببينيد از قلعه اي خارج مي شويد ، حاكي از آن است كه ثروت شما به باد مي رود و عزيزي را از دست مي دهيد .

 

تعبير خواب قلم

۱ـ ديدن قلم در خواب ، علامت آن است كه با ماجراجويي كردن به سمت گرفتاريهاي شديد كشانده مي شويد .

۲ـ اگر خواب ببينيد هر چه مي كنيد نمي توانيد با قلم چيزي بنويسيد ، نشانة آن است كه متهم به زير پا گذاشتن اصول اخلاقي خواهيد شد .

 

تعبير خواب قنادي

۱ـ ديدن قنادي در خواب ، نشانة آن است كه بايد با محافظه كاري و احتياط شغل خود را تغيير بدهيد و دامهاي چيده شده ، از هر سو برايتان آشكار خواهد شد .

۲ـ اگر دختري خواب ببيند در قنادي است ، دلالت بر آن دارد كه حيثيت اجتماعي او مورد حمله قرار خواهد گرفت ، بايد در كارها و مسائل اجتماعي مربوط به خود ، آگاهانه تر عمل كند .

 

تعبير خواب قناري

۱ـ اگر خواب ببينيد قناري در اطرافتان پرواز مي كند ، علامت آن است كه ترسي بيمارگونه از آينده شما را در بر خواهد گرفت .

۲ـ ديدن قناري بيمار يا مرده در خواب ، علامت آن است كه از حماقت افراطي شخصي رنج خواهيد برد .

 

تعبير خواب قو

۱ـ ديدن قو بر آبهاي آرام در خواب ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك تجاربي شعف انگيز كسب مي كنيد

۲ـ ديدن قوي سياه بر آبهاي زلال ، نشانة آن است كه از عملي نامشروع لذت خواهيد برد .

۳ـ ديدن قوي مرده در خواب ، علامت آن است كه از زندگي خود ناراضي و بيزار خواهيد شد .

۴ـ ديدن قو هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه به زودي به آرزوهاي شيرين و دلپذير خود دست خواهيد يافت .

 

تعبير خواب قوچ

۱ـ اگر خواب ببينيد قوچي شما را تعقيب مي كند ، علامت آن است كه زندگي شما را بدبختي تهديد خواهدكرد

۲ـ اگر خواب ببينيد قوچي به آرامي مشغول چرا كردن است ، علامت آن است كه دوستان بانفوذ و قدرتمند به نفع شما بيشترين تلاش را خواهند كرد .

 

تعبير خواب قورباغه

۱ـ اگر در خواب قورباغه اي بگيريد ، نشانة آن است كه از خودتان به درستي مراقبت نمي كنيد و احتمال دارد بيمار شويد .

۲ـ ديدن قورباغه در سبزه ها ، علامت آن است كه دوستي آرام و محرم اسرار خواهيد يافت .

۳ـ اگر زني در خواب قورباغه اي بزرگ ببيند ، علامت آن است كه با مردي ثروتمند كه همسر خود را از دست داده است و فرزنداني نيز دارد ، ازدواج خواهد كرد .

۴ـ ديدن قورباغه ها در جاهاي باتلاقي ، علامت آن است كه به لطف ديگران از دردسر خلاص مي شويد .

۵ـ خوردن قورباغه در خواب ، علامت آن است كه از معاشرت با برخي مردم چيزي نصيبتان نمي شود و خوشيها زودگذرند .

۶ـ شنيدن صداي قورباغه در خواب ، علامت آن است كه به رفت و آمد با دوستان ادامه مي دهيد و سرانجام مي فهميد اين رفت و آمدها ثمرة خوبي برايتان دربر ندارد .

 تعبير خواب قهرمان

ديدن قهرماني در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با رفتار پسنديده خود علاقة كسي را به خود جلب مي كنيد .

 

تعبير خواب قهوه

۱ـ نوشيدن قهوه در خواب ، نشانة پذيرفتن برنامة ازدواج شما از طرف ديگران است . اگر متأهل باشيد ، نشانة آن است كه در دعواهاي مكرري كه به آن مبتلا شده ايد ، توفيقي صورت نمي گيرد .

۲ـ اگر خواب ببينيد قهوه خريد و فروش مي كنيد ، علامت آن است كه در شغل خود زيان مي كنيد .

۳ـ اگر دختري خواب ببيند خريد و فروش قهوه مي كند ، نشانة آن است كه اگر مراقب اعمالش نباشد رسواي عام و خاص مي گردد .

۴ـ درست كردن قهوه در خواب ، براي دختران به اين تعبير است كه از روي خوش اقبالي با كسي ازدواج مي كنند ، و از شر بدي خلاص مي شوند .

۵ـ ديدن مزرعه قهوه در خواب ، علامت آن است كه فقر و بدبختي سرانجام به سعادت منجر مي شود .

۶ـ جوشيدن قهوه در خواب ، نشانة توجه شرارت بيگانگان به شماست .

۷ـ ديدن قهوه اي كه هنوز دم نكشيده ، در خواب ، علامت دشمنان پنهاني است كه با گستاخي در صدد نابودي شما هستند .

 

تعبير خواب قهوه خانه

۱ـ ديدن يا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است كه با دشمنان خود رابطة دوستانه اي برقرار مي كنيد ، ممكن است زن مكاري براي غارت ثروت شما توطئه بچيند .

 تعبير خواب قيچي

۱ـ ديدن قيچي در خواب ، نشانة بداقبالي است . زنان به همسران خود حسادت مي ورزند و با آنان صادق نخواهند بود ، عشاق از يكديگر جدا مي شوند ، و بيهودگي بر افق افكار نقش مي بندد .

۲ـ اگر خواب ببينيد قيچي خود را تيز مي كنيد ، نشانة آن است كه مي كوشيد كاري برخلاف احساسات خود انجام بدهيد .

۳ـ ديدن قيچي شكسته در خواب ، نشانة روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنين جدايي از نزديكان .

۴ـ گم كردن قيچي در خواب ، علامت آن است كه از كارهاي نامساعد دوري خواهيد كرد .

 

تعبير خواب قير

ديدن قير در خواب ، نشانة آن است كه از دامها و نقشه هاي دشمنان مطلع خواهيد شد

, تعبیر خواب صلوات , تعبیر خواب صاعقه , تعبیر خواب صحبت با مرده , تعبیر خواب ضریح , تعبیر خواب ضامن آهو , تعبیر خواب ضیافت , تعبیر خواب ضربه خوردن با چاقو , تعبیر خواب ضعیف شدن چشم , تعبير خواب ضريح , تعبیر خواب ضربه به سر , تعبیر خواب ضبط صوت , تعبیر خواب ضریح امامزاده , تعبیر خواب ضرب و شتم , تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طوفان , تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طاووس , تعبیر خواب طلاق گرفتن , تعبیر خواب طلا فروشی , تعبیر خواب طوفان شن , تعبیر خواب طلا گرفتن , تعبیر خواب طوفان دریا , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظهر , تعبیر خواب ظروف چینی , تعبیر خواب ظروف شیشه ای , تعبیر خواب ظرف ماست , تعبير خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف مسی , تعبیر خواب ظروف مسی , تعبير خواب ظرف , تعبیر خواب عروسی , تعبیر خواب عنکبوت , تعبیر خواب عقاب , تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عطر , تعبیر خواب عقرب زرد , تعبیر خواب عزاداری , تعبیر خواب عروس شدن , تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل , تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب غذا , تعبیر خواب غذا خوردن , تعبیر خواب غرق شدن در دریا , تعبیر خواب غذا خوردن با مرده , تعبیر خواب غاز , تعبیر خواب غذا دادن به مرده , تعبیر خواب غذا دادن به گربه , تعبیر خواب غاز سفید , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه , تعبیر خواب غمگین بودن , تعبیر خواب فرش , تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فروید , تعبیر خواب فرار , تعبیر خواب فرزند دختر , تعبیر خواب فاحشه خانه , تعبیر خواب فیروزه , تعبیر خواب فرار از زندان , تعبیر خواب فرزند , تعبیر خواب فاتحه خواندن , تعبیر خواب قبرستان , تعبیر خواب قورباغه , تعبیر خواب قطار , تعبیر خواب قرآن , تعبیر خواب قالی , تعبیر خواب قند , تعبیر خواب قایق , تعبیر خواب قرآن خواندن , تعبیر خواب قیچی , تعبیر خواب قهر , تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کلاغ , تعبیر خواب کلید , تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کوه , تعبیر خواب کوتاه کردن مو , تعبیر خواب کچل شدن , تعبیر خواب کیف , تعبیر خواب کودک , تعبیر خواب گریه کردن , تعبیر خواب گاو , تعبیر خواب گردو , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گریه , تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب لباس , تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس عروس , تعبیر خواب لباس شستن , تعبیر خواب لباس آبی , تعبیر خواب لاغر شدن , تعبیر خواب لباس قرمز ,

, تعبیر خواب صلوات , تعبیر خواب صاعقه , تعبیر خواب صحبت با مرده , تعبیر خواب ضریح , تعبیر خواب ضامن آهو , تعبیر خواب ضیافت , تعبیر خواب ضربه خوردن با چاقو , تعبیر خواب ضعیف شدن چشم , تعبير خواب ضريح , تعبیر خواب ضربه به سر , تعبیر خواب ضبط صوت , تعبیر خواب ضریح امامزاده , تعبیر خواب ضرب و شتم , تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طوفان , تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طاووس , تعبیر خواب طلاق گرفتن , تعبیر خواب طلا فروشی , تعبیر خواب طوفان شن , تعبیر خواب طلا گرفتن , تعبیر خواب طوفان دریا , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظهر , تعبیر خواب ظروف چینی , تعبیر خواب ظروف شیشه ای , تعبیر خواب ظرف ماست , تعبير خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف مسی , تعبیر خواب ظروف مسی , تعبير خواب ظرف , تعبیر خواب عروسی , تعبیر خواب عنکبوت , تعبیر خواب عقاب , تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عطر , تعبیر خواب عقرب زرد , تعبیر خواب عزاداری , تعبیر خواب عروس شدن , تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل , تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب غذا , تعبیر خواب غذا خوردن , تعبیر خواب غرق شدن در دریا , تعبیر خواب غذا خوردن با مرده , تعبیر خواب غاز , تعبیر خواب غذا دادن به مرده , تعبیر خواب غذا دادن به گربه , تعبیر خواب غاز سفید , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه , تعبیر خواب غمگین بودن , تعبیر خواب فرش , تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فروید , تعبیر خواب فرار , تعبیر خواب فرزند دختر , تعبیر خواب فاحشه خانه , تعبیر خواب فیروزه , تعبیر خواب فرار از زندان , تعبیر خواب فرزند , تعبیر خواب فاتحه خواندن , تعبیر خواب قبرستان , تعبیر خواب قورباغه , تعبیر خواب قطار , تعبیر خواب قرآن , تعبیر خواب قالی , تعبیر خواب قند , تعبیر خواب قایق , تعبیر خواب قرآن خواندن , تعبیر خواب قیچی , تعبیر خواب قهر , تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کلاغ , تعبیر خواب کلید , تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کوه , تعبیر خواب کوتاه کردن مو , تعبیر خواب کچل شدن , تعبیر خواب کیف , تعبیر خواب کودک , تعبیر خواب گریه کردن , تعبیر خواب گاو , تعبیر خواب گردو , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گریه , تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب لباس , تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس عروس , تعبیر خواب لباس شستن , تعبیر خواب لباس آبی , تعبیر خواب لاغر شدن , تعبیر خواب لباس قرمز ,

, تعبیر خواب صلوات , تعبیر خواب صاعقه , تعبیر خواب صحبت با مرده , تعبیر خواب ضریح , تعبیر خواب ضامن آهو , تعبیر خواب ضیافت , تعبیر خواب ضربه خوردن با چاقو , تعبیر خواب ضعیف شدن چشم , تعبير خواب ضريح , تعبیر خواب ضربه به سر , تعبیر خواب ضبط صوت , تعبیر خواب ضریح امامزاده , تعبیر خواب ضرب و شتم , تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طوفان , تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طاووس , تعبیر خواب طلاق گرفتن , تعبیر خواب طلا فروشی , تعبیر خواب طوفان شن , تعبیر خواب طلا گرفتن , تعبیر خواب طوفان دریا , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظهر , تعبیر خواب ظروف چینی , تعبیر خواب ظروف شیشه ای , تعبیر خواب ظرف ماست , تعبير خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف مسی , تعبیر خواب ظروف مسی , تعبير خواب ظرف , تعبیر خواب عروسی , تعبیر خواب عنکبوت , تعبیر خواب عقاب , تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عطر , تعبیر خواب عقرب زرد , تعبیر خواب عزاداری , تعبیر خواب عروس شدن , تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل , تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب غذا , تعبیر خواب غذا خوردن , تعبیر خواب غرق شدن در دریا , تعبیر خواب غذا خوردن با مرده , تعبیر خواب غاز , تعبیر خواب غذا دادن به مرده , تعبیر خواب غذا دادن به گربه , تعبیر خواب غاز سفید , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه , تعبیر خواب غمگین بودن , تعبیر خواب فرش , تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فروید , تعبیر خواب فرار , تعبیر خواب فرزند دختر , تعبیر خواب فاحشه خانه , تعبیر خواب فیروزه , تعبیر خواب فرار از زندان , تعبیر خواب فرزند , تعبیر خواب فاتحه خواندن , تعبیر خواب قبرستان , تعبیر خواب قورباغه , تعبیر خواب قطار , تعبیر خواب قرآن , تعبیر خواب قالی , تعبیر خواب قند , تعبیر خواب قایق , تعبیر خواب قرآن خواندن , تعبیر خواب قیچی , تعبیر خواب قهر , تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کلاغ , تعبیر خواب کلید , تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کوه , تعبیر خواب کوتاه کردن مو , تعبیر خواب کچل شدن , تعبیر خواب کیف , تعبیر خواب کودک , تعبیر خواب گریه کردن , تعبیر خواب گاو , تعبیر خواب گردو , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گریه , تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب لباس , تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس عروس , تعبیر خواب لباس شستن , تعبیر خواب لباس آبی , تعبیر خواب لاغر شدن , تعبیر خواب لباس قرمز ,

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
a b