header


سری جدید جک های امضاء دار

سری جدید جک های امضاء دار

 

سری جدید جک های امضاء دار

 

پله های ترقی برای بعضی ها سر است!
(امضا: نظافتچی پله های اداره)
—————————————————
افراد نمک نشناس، شوربخت می شوند!
(امضا: نمکی محل)
—————————————————
ما به جای “آن ور دنیا” شما را به “آن دنیا” می بریم!
(امضا: یک شرکت هواپیمایی)
—————————————————
محافظت از “اتو” های خود را به ما بسپارید!
(امضا: اتوبان)
—————————————————

لطفا پس از حذف یارانه لبنیات شیربهای ما را بدون یارانه حساب کنید!
(امضا: دختران دم بخت)
—————————————————
آه ما سوزناک ترین آه های دنیاست!
(امضا: اژدهای هفت سر)
—————————————————
لطفا روی سگتان را بالا نیاورید!
(امضا: یک آدم گربه صفت)
—————————————————
اگر از شنیدن حرف مخالف فشار خونتان بالا می رود به ما بپیوندی!
(امضا: اعضای گروه فشار)
—————————————————
صدای آب اصلا هم طنین زندگی نیست!
(امضا: مرده شور بهشت زهرا)
—————————————————
قول می دهم شما را رو سفید کنم!
(امضا: گچکار سر گذر)
—————————————————
لطفا نان ما را آجر کنید!
(امضا: بساز و بفروش های شهر)
—————————————————
دوغ خیلی از نوشابه سیاه بهتر است!
(امضا: دانشمندان نژاد پرست)
—————————————————
سیفون برای من حکم نوشابه کنار غذا را دارد!
(امضا: چاه دستشویی)
—————————————————
اهدای خون، اهدای زندگی است!
(امضا: انجمن خون آشامان)
—————————————————

در رمانتیک بودن ما همین بس که هم شمع داریم و هم پروانه!
(امضا: جمعی از اتومبیل ها)
—————————————————
انواع گاز اشک آور برای سرکوب تظاهرات میوه ها موجود است!
(امضا: پیاز)
—————————————————
دوستت دارم ای میکروب آبله مرغان!
(امضا: میکروب خروسک)
—————————————————
من بیشتر از سازمان تفکیک زباله قدر زباله ها را می دانم!
(امضا: گربه محله)
—————————————————
در بیمارستان ها تنها ما هوایتان را خواهیم داشت!
(امضا: یک کپسول اکسیژن)
—————————————————
ما به جمله همیشه حق با «مشتری» است اعتراض داریم!
(امضا: جمعی از سیارات منظومه شمسی)

www.Lifesms.ir

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
a b