header


جهش ژنی دلیل نداشتن اثر انگشت برخی افراد

Related image

 

اثر انگشت برای شناسایی افراد به کار میرود، اما برخی به دلیل یک جهش ژنی، اثر انگشت ندارند. ژن فقدان اثر انگشت از والدین به فرزند به ارث میرسد و این خانوادهها حتی در سفر کردن با مشکل مواجه هستند.

اثر انگشت در افراد مختلف منحصر به فرد است و از زمان تولد تا زمان مرگ و در هر زمانی بین این دو، میتواند ابزاری معتبر برای شناسایی افراد باشد. اما در برخی از افراد، خطوط منحصر به فرد روی پوست سر انگشتان به وجود نمیآید. این افراد اثر انگشتندارند. از ۲۴ هفتگی جنین در رحم مادر کمکم صاجب اثر انگشت میشود. این الگوها که درماتوگلیف نامیده میشوند، در تمام طول عمر یک فرد ثابت باقی میمانند.

اثر انگشت برای شناسایی افراد به کار می‌رود،‌ اما برخی به دلیل یک جهش ژنی،‌ اثر انگشت ندارند. ژن فقدان اثر انگشت از والدین به فرزند به ارث می‌رسد و این خانواده‌ها حتی در سفر کردن با مشکل مواجه هستند.

اما محققین دریافتهاند که یک جهش ژنی باعث شده که برخی افراد در طول رشدشان در رحم مادر این مرحله را نگذرانند و در نتیجه پدیده نادری که ادرماتوگلیفیا یا فقدان اثرانگشت نامیده میشود، پدید آید.

محققین با بررسی ۱۶ نفر به این نتیجه رسیده اند که در این افراد، در نسخه ژنی که smarcad1 نامیده میشود، جهشی اتفاق میافتد. همچنین آنها دریافته اند که این ژن، اتوزوم است، یعنی تنها کافی است یکی از والدین آن را در ژنوم خود داشته باشد، تا بتواند این ویژگی را به فرزند خود منتقل کند.

 

Image result for ‫دلیل نداشتن اثر انگشت در برخی افراد‬‎

افرادی که اثر انگشت ندارند

حتما میتوانید تصور کنید که این مسئله، به خصوص در کشورهایی که به طور منظم برای مسائل قانونی یا حتی سفر ازاثر انگشت برای شناسایی افراد استفاده میکنند، چه مشکلاتی را به همراه دارد.

شاید برایتان جالب باشد بدانید این مشکل در واقع شرایطی را ایجاد میکند که حتی اسم هم دارد:اختلال تاخیر در مهاجرت، چون افرادی که اثر انگشت ندارند، در سفر کردن محدودیتهایی پیدا میکنند.

در حقیقت محققین این مطالعه زمانی تصمیم گرفتند روی این موضوع تحقیق کنند که با زنی سوییسی مواجه شدند که همین مشکل را دارد. وی به دلیل نداشتن اثر انگشت، در ورود به کشور آمریکا با مشکل مواجه شده بود. محققین هم تصمیم گرفتند او و خانوادهاش را بررسی کنند. همچنین دانشمندان متوجه شدهاند افرادی که اثر انگشت ندارند، غده های عرق کمتری در دستان خود دارند که میتواند یکی دیگر از آثار این جهش ژنی خاص باشد. از سوی دیگر، از آنجا که این اختلال به مراحل رشد سلولی برمیگردد، میتواند به دانشمندان برای مطالعه بر روی سایر اختلالات کمک کند.

حتما می‌توانید تصور کنید که این مسئله، به خصوص در کشورهایی که به طور منظم برای مسائل قانونی یا حتی سفر از اثر انگشت برای شناسایی افراد استفاده می‌کنند،‌ چه مشکلاتی را به همراه دارد. شاید برایتان جالب باشد بدانید این مشکل در واقع شرایطی را ایجاد می‌کند که حتی اسم هم دارد:‌ اختلال تاخیر در مهاجرت،‌ چون افرادی که اثر انگشت ندارند،‌ در سفر کردن محدودیت‌هایی پیدا می‌کنند. در حقیقت محققین این مطالعه زمانی تصمیم گرفتند روی این موضوع تحقیق کنند که با زنی سوییسی مواجه شدند که همین مشکل را دارد. وی به دلیل نداشتن اثر انگشت، در ورود به کشور آمریکا با مشکل مواجه شده بود. محققین هم تصمیم گرفتند او و خانواده‌اش را بررسی کنند.

همچنین دانشمندان متوجه شده‌اند افرادی که اثر انگشت ندارند، غده‌های عرق کم‌تری در دستان خود دارند که می‌تواند یکی دیگر از آثار این جهش ژنی خاص باشد. از سوی دیگر،‌ از آن‌جا که این اختلال به مراحل رشد سلولی برمی‌گردد، ‌می‌تواند به دانشمندان برای مطالعه بر روی سایر اختلالات کمک کند.

منبع : http://onbux.ir/gene-mutation-due-to-lack-of-fingerprints-of-people/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
a b